การศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาและพุทธศิลป์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องบาลีชาดกวัดเครือวัลย์วรวิหาร = The Analytical Study of the Buddhist Philosophy and Buddhist Art from the Mural Paintings of the Pali Jataka at Wat Kruewan-Varavihara /

ผู้แต่ง
พระมหาอำพล บุดดาสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1