การศึกษาบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ในการเผยแผ่พุทธธรรม = A Study of Ajarn Sujin Boriharnwanaket's Role in Propagation of Buddha Dhamma /

ผู้แต่ง
พระธนนาถ นิธิปุญฺโญ (พลกรรณ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1