การศึกษาเชิงวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Panna Development Process in Theravada Buddhist Philosophy

ผู้แต่ง
พระมหาสังคม ชยานนฺโท (ช่างเหล็ก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส532ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 182 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.