ป่าเจ็ดชั้น : ปัญญาปราชญ์ /

ผู้แต่ง
กรรณิการ์ พรมเสาร์
Corporate Author
เบญจา ศิลารักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
305.89593 ก173ป 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
190 หน้า : ภาพประกอบ