เจอวิกฤตจะเลือกวิวัฒน์ หรือ จะเอาวิบัติ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4