ประวัติศาสตร์ชาติไทย /

ผู้แต่ง
วุฒิชัย มูลศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1