สิริมลคลของชีวิต /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 ส243ส 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
99 หน้า : ภาพประกอบสี