แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = Concepts of Public Administration Under the Provisions of Thai Constitution (B.E. 2540) and Other Thai Significant Constitutions /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1