อิทธิพลของปัญญาสชาดกที่มีต่อนิทานพื้นบ้านภาคใต้ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = An Influence of Pannasajataka on Folk Fable in the Southern : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระมหาปรีชา ปริชาโน (หวานหู)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1