ประวัติศาสตร์เมืองนนทบุรี /

ผู้แต่ง
หวน พินธุพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1