ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกสมัยใหม่ /

ผู้แต่ง
นันทนา กปิลกาญจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1