วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ /

ผู้แต่ง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1