เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ผู้แต่ง
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ซีเอ็ดยูเคชั่น 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1