สอนเด็กให้เป็นประชาธิปไตย /

ผู้แต่ง
ป.มหาขันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1