บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศาสนวัตถุ : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์อุโบสถ (สิม) ในอำเภออาจสามารถ จังหวัดรัอยเอ็ด /

ผู้แต่ง
พระวัชรากร ปญฺญาธโร (อุทัยแพน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1