บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The role of Tambon Administrative Organization Toward community Stability : A Case Study of Tambon Buakkhang, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วิจิตร ก๋าตุ้ย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.8 ว522บ 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 86 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.