กษัตริย์และรูปแบบการปกครองที่ปรากฏในพระไตรปิฎก = The Kings and Government Systems in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1