การศึกษาเรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่ตามแนวพระอภิธรรม /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ เทียรเดช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1