การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารธุรกิจขายส่ง = Application of the Buddhist Doctrines on Wholesale Business Administration /

ผู้แต่ง
ดารณี กริชชาญชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1