บทบาทการพัฒนาของพระนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระมหาถาวร เขมปญฺโญ (สายปัญญา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1