การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of Buddhist Teachings to the solution of Family Problems in Tambon ChangPhuak, Amphofe Muang, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระทนงศักดิ์ อคฺควณฺโณ (แก้วคำ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1