การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องหลักคิหิปฏิบัติในพระไตรปิฎก = An Analytical Study of Lay People's Practices in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระสุรเมธ อภิญฺญาโณ (โภคพันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1