ศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน = The Use of Buddha's Dhamma in Solving Poverty /

ผู้แต่ง
ประสาทชัย สุขเจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ป396ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 85 หน้า ; 30 ซม.