ผัสสะ : สิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3183 พ334ผ 2548
พิมพ์ลักษณ์
สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
40 หน้า