ประวัติมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2521
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1