พม่า : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ /

ผู้แต่ง
บุญเทียม พลายชมภู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1