การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของชาวพุทธต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = An Analytical Study of the Buddhists Attitude Towards The Monks'Role in Community Development:A Case Study of Muang District, Mahasarakham

ผู้แต่ง
พระสุบิน กนฺตสีโล (ศรีบุญเรือง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1