ความสัมพันธ์เรื่องการตายแล้วเกิดกับการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = The Relation of Rebirth and Leading the Life According to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระฐปพลศัก กมโล (สมดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ฐ121ค 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 105 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.