ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร = An Analytical Study of Dhamma for the Performance of Militaly Servants /

ผู้แต่ง
สิน สีโสม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1