ศึกษาวิเคราะห์เรื่องเนกขัมมบารมีในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Nekkhamma Parami in theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระนิเวทย์ ญาณวีโร (เทพารส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1