การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีต่อวถีชีวิตของชาวอีสาน : เฉพาะกรณีอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม = An Analytical of the Ideology in Punna and Papa (Merit and Demerit) in the Lifestyle of Isan People : A Case Strudy of Kae Dam District, Mahasarakham /

ผู้แต่ง
พระกัณหา กนฺตสีโล (อนุอัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1