ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Effecting to Peoples's Cooperation in Revenue Collection:a Case Study of Tambon Muangkaen Pattana Municipality, Mae Tang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วรินยุพา อูปคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.2 ว329ป 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 68 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.