กระบวนทัศน์และคุณลักษณะทางการเมืองของสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = The Political Paradigm and Characteristics of Chiand Mai Women /

ผู้แต่ง
ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1