100 ปีพระยาพหลฯ /

ผู้แต่ง
นเรศ นโรปกรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2531
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1