พื้นฐานการวิจัย

ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4