พรหมาติ มาตา ปิตโร : มารดา บิดา เป็นพรหมของบุตร /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1