พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 /

ผู้แต่ง
ธีระพล อรุณะกสิกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1