ประวัติศาสตร์ยุโรป เวียนนา ค.ศ. 1815-เบอร์ลิน 2 นคร (ฉบับปรับปรุง) /

ผู้แต่ง
สุปราณี มุขวิชิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3