พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม = Dictionary of Buddhism

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์ พริ้นติ้งแมส โปรดักส์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13