พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม = Dictionary of Buddhism

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.303 พ355พ 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์ พริ้นติ้งแมส โปรดักส์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13
Physical description
394 หน้า ; 21 ซม.