ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1