ประวัติพระสาวก เล่ม 2 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3