ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ /

ผู้แต่ง
อภิญญา รัตนมงคลมาศ
Corporate Author
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
327 อ253ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14
Physical description
942 หน้า