คู่มือผู้ใช้รถยนต์ เล่ม 2 : การแก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์ /

ผู้แต่ง
วรทัต ลัยนันทน์
Corporate Author
อุกฤษฎ์ ทองสุนทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1