การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ = Political Participation of the Higher Vocational Certificate Students:A Case Study of Asia Technology School,Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ประสงค์ วงค์ฟูฟาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.32834 ป387ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 90 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.