การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาเพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา = An Application of Buddhist Philosophy for Development of Educational Administrators /

ผู้แต่ง
ศุภณัฐ วงศรีเทพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ศ687ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฌ), 93 หน้า ; 30 ซม.