มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3136 พ349ม 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
Physical description
60 หน้า