ทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการนำหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Attitude of the Local Administrators Towards The Implementation of conditions of Welfare to Administration : A Case Study of Koh-Tuad Tambol Administrative Organization,Pakpanang District,Nakhonsithammarat /

ผู้แต่ง
บรรเลง อินทร์จันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3012 บ187ท 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 123 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.