การนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Good Governance to Tambol Administrative Organization:A Case Study of Nasai Tambol Administrative Organization,Muang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ภักดี ศรีเมือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1