ธรรมาวลี : หมวดธรรมในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กิตติวรรณ, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2