การศึกษาแนวความคิดเรื่องเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Study of Concepts on Freedom in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาวิพจน์ สุภจารี (วันคำ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1